Propostes Polítiques

Una de les funcions principals d’una associació empresarial és defensar políticament mesures que afavoreixin la creació de noves empreses i el creixement de les ja existents.
En aquest sentit, presentem les actuacions en les que actualment estem treballant:
1. Sensibilització per a la creació d’empreses
1.1 Estimular l’esperit emprenedor en l’educació


– Establir crèdits de lliure elecció sobre emprenedoria en tots els estudis superiors i universitaris.

– Establir crèdits de síntesi sobre la creació d’una empresa a l’ensenyament primari.

2. Creació d’empreses2.1. Que el suport a la creació d’empreses ofert per la xarxa Inicia es faciliti des de les organitzacions que demostrin la solvència professional i l’experiència adequada dels seus professionals per oferir amb la màxima qualitat els seus serveis, en tots els seus àmbits (sensibilització, assessorament, formació i consolidació)

2.2. Facilitar la creació d’empreses per a determinades persones amb la creació del règim de l’auto emprenedor.L’auto emprenedor es basa en el model d’èxit francès. Ha de ser una figura que afavorirà la creació de noves empreses i es constituiria com un empresari individual i no ha de tenir treballadors assalariats. Es planteja que hi hagi una protecció patrimonial per als béns aliens al negoci. La principal novetat i la barrera d’entrada actual que es vol aconseguir és la exempció del pagament del règim especial d’autònoms, podent capitalitzar la prestació d’atur per als auto emprenedors, sense més límit que l’ import de les prestacions a percebre. Per límits baixos de volum d’activitat, tributació per l’IRPF amb la fórmula dels mòduls però sense índex, un % sobre els ingressos. En el moment que es superin aquests ingressos es passa a tributar i cotitzar com un empresari individual (autònom). Plantegem una moratòria de les llicències municipals durant dos anys en el cas de les activitats de serveis.
Un cop l’empresa està consolidada facilitar els tràmits per convertir-se en una societat mercantil, bonificant l’ impost AJD (Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats).

2.3. Millorar el finançament en totes les fases de desenvolupament de les empreses:2.3.1. Desenvolupar un programa de microcrèdits a través d’entitats de microcrèdit social que permeti el finançament inicial “d’honor” dels emprenedors2.3.2. Millorar els mecanismes de finançament del circulant i de les inversions empresarials mitjançant l’establiment decidit de la garantia recíproca.2.3.3. Fomentar la inversió privada dels Business Angels, en empreses innovadores d’alt creixement, amb mecanismes de suport al capital risc i incentius fiscals a la inversió i desinversió.2.4. Establir una gestió “business friendly” en la relació entre administració i empreses removent tots els obstacles i costos que se’n derivin.2.4.1. Simplificació administrativa en el procés d’obertura, acotant-ne els terminis, passos i riscos i fent-ne corresponsable a l’administració.2.4.2. Abaratir els processos de creació, per exemple bonificant les quotes de la Seguretat Social dels emprenedors durant els primers anys d’activitat, i universalitzant la capitalització de la prestació d’atur per als emprenedors, sense més límit que l’ import de les prestacions a percebre.2.5. Fomentar la segona oportunitat i lluitar contra l’estigma del fracàs empresarial2.5.1. Fer difusió a nivell general a la societat, per dignificar la figura de l’empresari i que el fet d’haver viscut una experiència empresarial fallida forma part en molts casos de l’aprenentatge del camí cap a l’ èxit.


2.5.2. Facilitar una atenció especialitzada als empresaris que han sofert un fracàs empresarial per tal que tornin a emprendre.3. Creixement empresarial3.1. Prioritzar les accions de consolidació de les empreses creades per fomentar la supervivència de les mateixes, sobretot assessorament gerencial i formació.3.2. Crear un ens per fomentar la mediació entre les entitats financeres, la patronal i les empreses amb l’objectiu de revisar les operacions financeres denegades amb l’objectiu facilitar l’accés al finançament per part de les empreses.3.3. Fomentar la Reempresa com a mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altri, en funcionament, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la3.4. Afavorir la cooperació empresarial amb mecanismes que permetin ser més competitiu i incrementar la dimensió de les empreses catalanes i espanyoles.